Các khoá học hiện tại

Nghe hiểu

  • Giảng viên: GV Mai Quỳnh Nga

Đọc hiểu

  • Giảng viên: GV Lê Thị Quỳnh Trang

Viết

  • Giảng viên: GV Hoàng Thị Thúy Hằng
  • Giảng viên: GV Mai Quỳnh Nga
  • Giảng viên: GV Phạm Thị Thùy Dung
  • Giảng viên: GV Trần Danh Sơn

Nói

Đề thi thử

  • Giảng viên: GV Hà Việt Hùng
  • Giảng viên: GV Hoàng Thị Thúy Hằng
  • Giảng viên: GV Hứa Văn Hải